Policy

Information personuppgiftsbehandling

  1. INTRODUKTION OCH KONTAKTUPPGIFTER

Här beskriver vi den personuppgiftsbehandling som sker hos oss och där vi är personuppgiftsansvarig. Detta gäller till exempel behandling i samband med att du använder appen vi tillhandahåller, när du söker jobb hos oss, besöker vår hemsida eller företräder våra företagskunder eller leverantörer. Det är Drumster Sverige AB (”Drumster”, ”vi”, "vår" eller "oss") som är personuppgiftsansvarig för behandlingen. 

Kontaktuppgifter Drumster:

Drumster Sverige AB
Org. nr: 559088-2998
Postadress: Svarvargatan 6, 332 38 Gislaved  
Telefon: 0371-587070
E-post: support@drumster.se

 

  1. PRINCIPER FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

På Drumster eftersträvar vi alltid att arbeta strukturerat och säkert för att behandla dina personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt. I den här policyn beskrivs våra behandlingar i samband med tillhandahållandet av våra tjänster genom Drumster och dina rättigheter som registrerad.

Med personuppgifter menas information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person, så som namn, adress, personnummer och e-postadress. 

Behandling av personuppgifter innebär att vi på något sätt hanterar eller använder personuppgifter, vilket kan ske vid insamling, strukturering, lagring och överföring.

Utgångspunkten för vår behandling är att utföra de tjänster som vi åtar oss i avtal med kunder och samarbetspartners samt för de fall vi är skyldiga att utföra behandling enligt lag. Härutöver sker även behandling för att vi ska kunna utveckla våra tjänster till nytta för våra kunder så att vi kan erbjuda så bra tjänster som möjligt.

Vi ska alltid ha en rättslig grund och ett uttryckligt ändamål för vår behandling.  

 

  1. DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD

Som registrerad har du vissa rättigheter. Rättigheterna utgår från dataskyddsförordningen och de framgår nedan. När du vill utnyttja dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss, kontaktuppgifter finns under avsnitt 1 i denna policy.

När du utnyttjar dina rättigheter är vår utgångspunkt att följa din begäran och återkoppla till dig senast inom en månad från det att du kontaktat oss. Hanteringen kan dröja upp till tre månader om ärendets volym eller komplexitet kräver det. I så fall kommer vi meddela dig om det. Vi kommer alltid att besvara din begäran skriftligen.

Nedan beskrivs de olika rättigheter du kan ha när vi behandlar personuppgifter om dig.

Beroende på vilken laglig grund vi stödjer vår behandling på och ändamålet med behandlingen kan det finnas undantag eller begränsningar till din möjlighet att utöva dina rättigheter.

Om begäran är uppenbart orimlig eller ogrundad, särskilt med tanke på om den sker på ett återkommande sätt, får vi antingen ta ut en avgift eller vägra att tillmötesgå begäran. Vi ska i så fall kunna visa att begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig.

 

3.1 Tillgång till dina personuppgifter, registerutdrag

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om hur vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

Mer information om rätten till tillgång hittar du på IMY:s hemsida https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/ta-del-av-dina-personuppgifter/

3.2 Begära rättelse av felaktiga uppgifter

Du har rätt att begära att få felaktiga uppgifter rättade om de är felaktiga. Du har även rätt att komplettera med relevanta personuppgifter som saknas hos den personuppgiftsansvariga.

Mer information om rätten till rättelse hittar du på IMY:s hemsida https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/rattelse/

3.3 Begära att få sina uppgifter raderade

Du har rätt att begära att få dina uppgifter raderade. Vid en sådan begäran raderar vi uppgifter som inte längre är nödvändiga att behandla eller behålla för det syfte uppgifterna blev insamlade. Vi raderar även dina uppgifter om du återkallar ditt samtycke för en behandling. I vissa fall har vi ingen möjlighet att radera dina personuppgifter. Det beror i så fall på att uppgifterna antingen fortfarande är nödvändiga att behandla för det syfte för vilket de blev insamlade, att vårt intresse att fortsätta behandla uppgifterna väger tyngre än ditt intresse att få dem raderade, eller för att vi har krav i lag att behålla dem.

Mer information om rätten till radering hittar du på IMY:s hemsida https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/radering/

3.4 Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter begränsas.

Möjligheten till begränsning gäller om: a) den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet; b) behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att uppgifterna raderas i stället begär en begränsning av deras användning; c) den personuppgiftsansvarige behöver inte längre uppgifterna men den registrerade behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk; eller d) den registrerade har invänt mot behandlingen enligt artikel 21.1 i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl.

Mer information om rätten till begränsning hittar du på IMY:s hemsida https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/begransning/

3.5 Begära rätten till dataportabilitet

När vi behandlar personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig eller baserat på ditt samtycke har du rätt att begära att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Mer information om rätten till dataportabilitet hittar du på IMY:s hemsida https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/flytta-dina-personuppgifter/

3.6 Rätt att invända mot behandling

Du har, av skäl som hänför sig till din specifika situation, rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende dig som grundar sig på artikel 6.1(f) i dataskyddsförordningen, berättigat intresse. Rätten till invändning gäller bland annat behandling som innebär profilering.

Mer information om rätten till att göra invändningar hittar du på IMY:s hemsida https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/att-gora-invandningar/

3.7 Rätt att invända mot beslut som enbart grundas på automatiserad behandling

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

Mer information om dina rättigheter i samband med automatiserade beslut hittar du på IMY:s hemsida https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/automatiserade-beslut/

3.8 Rätt att återkalla samtycke till behandling

Om vi använder den rättsliga grunden samtycke för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter.

  • Rätt att klaga om behandling till tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Mer information om rätten att lämna klagomål hittar du på IMY:s hemsida Lämna ett klagomål enligt GDPR | IMY

 

  • PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGAR

4.1 Applikation – Drumster

Ändamål och rättslig grund

Drumster tillhandahåller en återvinningstjänst i form av upphämtning eller inlämning av kabeltrummor. I samband med återvinningen behandlar Drumster personuppgifter som vi får från dig i samband med bokning av upphämtning eller inlämning av kabeltrummor och därefter har du också möjlighet att ändra eller komplettera dessa uppgifter i vår app.

Ändamålet med behandlingen är att tillhandahålla en smidigt återvinningstjänst för kabeltrummor, både i form av upphämtning och Drop-points. För att göra det kan vi behöva behandla namn, adress, företag, hur och när du vill ha upphämtning, telefonnummer och e-postadress.

Den rättsliga grunden för behandlingen är Drumsters berättigade intresse att utföra avtalade tjänster. Vi har bedömt att vårt intresse att behandla dina personuppgifter i samband med utförandet av tjänsten väger tyngre än ditt intresse som individ. Detta baserar vi på att du valt att använda dig av tjänsten och att få dina kabeltrummor återvunna av oss samt att vi enbart behandlar de uppgifter som vi bedömt är nödvändiga för att utföra tjänsten på ett säkert sätt.

Gallring

Vi sparar dina personuppgifter i applikationen i samband med att konto finns registrerat där. Vid avslutande av konto sparar vi dina personuppgifter i [ange tid] efter senaste utförd återvinning.

Mottagare

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till samarbetspartners av återvinningstjänsten i form av Drop-points och i den omfattning som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som registrerad.

 

4.2 Kundnöjdhet och utveckling av tjänst

Ändamål och rättslig grund

För ändamålet att kunna förbättra vår återvinningstjänst behandlar vi leveransrelaterade uppgifter och specifika uppgifter om kundnöjdhet som du lämnar direkt till oss via applikationen. I första hand görs detta utifrån statistik och personuppgifter på aggregerad nivå men i vissa fall kan vi behöva behandla personuppgifter i samband med detta. Vi kan därför komma att behandla namn, adress, e-post och den övriga information som du väljer att lämna till oss i ett omdöme.

Den rättsliga grunden för behandlingen är Drumsters berättigade intresse i att hålla en hög leveranssäkerhet och att förbättra tjänsterna till våra kunder. Vi har bedömt att vårt intresse att behandla dina personuppgifter i samband med uppföljning väger tyngre än ditt intresse som individ. Detta baserar vi på att tjänsten bygger på att vi hela tiden är uppdaterade med leveransförutsättningar i olika områden och adresser så att vi kan identifiera återkommande problem och på så vis säkerställa en bättre tillgänglighet för våra kunder.

Gallring

Vi sparar dina leveransrelaterade personuppgifter i [ange tid] efter senaste utförd återvinning. Därefter sker enbart behandling på aggregerad nivå.

Mottagare

Vi kan komma att kontakta dig via vår applikation och ge dig möjligheten att lämna omdöme om oss. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till eventuell samarbetspartner som levererar sådant tjänst.

 

4.3 Kundtjänst och support

Ändamål och rättslig grund

I samband med att du hör av dig till vår kundtjänst behöver vi behandla personuppgifter om dig. Ändamålet är att besvara din aktuella fråga och att vid behov utreda felet i samband med vår utveckling och förbättring av våra tjänster.

Den rättsliga grunden för behandlingen är Drumsters berättigade intresse i att hjälpa dig med din fråga och lägga detta till grund för att förbättra våra tjänster. Vi har bedömt att vårt intresse att behandla dina personuppgifter i samband med support väger tyngre än ditt intresse som individ. Detta baserar vi på att du har hört av dig själv och att det ligger i ditt intresse att vi hjälper dig att lösa eventuella problem med en upphämtning och att våra tjänster också blir bättre på sikt. 

Gallring

Information som kommer in via kundtjänst gallras löpande men senast efter [ange tid]. Om ditt ärende gäller en reklamation kan vi vid behov spara uppgifterna längre för att tillvarata våra rättsliga intressen.

Mottagare

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella leverantörer av stödtjänster (t.ex. IT-tjänster) och i den omfattning som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som registrerad.

 

4.5 Kontaktpersoner hos leverantörer/kunder

Ändamål och rättslig grund

Om du är kontaktperson och anställd hos någon av våra leverantörer/kunder kommer dina personuppgifter att behandlas i den mån det är nödvändigt för att kontakta leverantören/kunden, administrera leverantör/kundförhålllandet och för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot leverantören/kunden. Behandlingen grundas på vårt berättigade intresse av att kunna leva upp till det avtal eller det leverantör/kundförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning som vi gör hos leverantören/kunden.

Gallring

Dina personuppgifter sparas så länge leverantör/kundförhålllandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis. Om dina personuppgifter finns som referens i fakturaunderlag kommer de att bevaras i sju år efter utgången av kalenderåret då räkenskapsåret avslutades enligt bokföringslagen. Avtal, korrespondens och annan dokumentation gällande en leverans där personuppgifter framgår sparas under den tid som rättigheter och förpliktelser kvarstår enligt avtalet vi ingått med din arbetsgivare, enligt lag och gällande praxis.

Mottagare

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella leverantörer av stödtjänster (t.ex. IT-tjänster) och i den omfattning som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som registrerad.

4.7 Besökare av webbplats

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter om du besöker vår webbplats. Om och i så fall vilka personuppgifter vi behandlar om dig beror dels på vilka inställningar du har i din egen webbläsare.

Ändamål och rättslig grund

Ändamålet med behandlingen är att vi vill få information om hur vår webbplats används för att kunna utvärdera och förbättra webbplatsen. Vi stöder oss på den rättsliga grunden berättigat intresse för användandet av strikt nödvändiga cookies eftersom de behövs för att kunna förse dig med en fungerande webbplats.

Gallring

Eventuella personuppgifter sparas enbart under tiden som webbsidan besöks.

Mottagare

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till samarbetspartners som levererar stödtjänster till företaget, såsom marknadsföringstjänster och andra tekniska tjänster i samband med tillhandahållandet av webbplatsen.

4.8 Kommunikation i sociala medier

Ändamål och rättslig grund

Vi är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi publicerar i våra sociala mediekanaler så som LinkedIn och Instagram. Vi har ett ansvar för att inte olämpliga eller kränkande inlägg publiceras i våra kanaler. Vi kommer i så fall att ta bort sådana inlägg.

Ändamålet med våra kanaler är att sprida information om vår verksamhet och våra tjänster till befintliga kunder och till potentiella nya kunder. Om du interagerar med någon av våra sociala mediekanaler godkänner du också att motta våra inlägg i ditt eget flöde. Du kan när som helst sluta gilla sidan eller dölja enskilda eller alla inlägg vi gör. Vi kan komma att använda informationen för att kontakta det företag eller den organisation du företräder och informera om våra varor/tjänster. Den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse.

Om du vill få mer information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisar vi till respektive kanal.

Gallring

Dina personuppgifter som du lämnar i form av interaktioner eller kommentarer där det framgår att du som individ är avsändare kommer att bevaras tills vidare eller tills det att du själv tar bort interaktionen eller kommentaren. Oönskade kommentarer kommer vi i förekommande fall att ta bort löpande.

Mottagare

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till samarbetspartners som på uppdrag av oss levererar stödtjänster till företaget, såsom marknadsföringstjänster.

 

  • MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER OCH TREDJE LAND

I vissa fall är det nödvändigt att dela eller överföra dina personuppgifter till externa leverantörer så som tillhandahållare av IT-tjänster och support. Om dessa leverantörer behandlar personuppgifter för vår räkning säkerställer vi att de är bundna av personuppgiftsbiträdesavtal och får bara behandla personuppgifterna på våra instruktioner samt har sekretessåtagande.

Därutöver kan vi också behöva dela eller överföra personuppgifter när det krävs enligt svensk eller europeisk lagstiftning eller utifrån en rättslig process för att tillvarata våra rättigheter och/eller skydda egendom som tillhör oss.

Vi undviker om möjligt överföring av personuppgifter utanför EU/EES men när det bedöms lämpligt eller nödvändigt får detta endast ske efter att tillräckliga säkerhetsåtgärder har vidtagits och dokumenterats genom att det sker till ett land med adekvat skyddsnivå, det föreligger bindande företagsbestämmelser, det har ingåtts standardiserade modellklausuler eller annan säkerhetsmekanism i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Du kan kontakta oss och begära att få en kopia på skyddsåtgärderna. Vänligen se kontaktuppgifterna under avsnitt 1.

 

  • ÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i denna policy i den utsträckning vi anser nödvändiga för att uppfylla nya lagkrav, tolkningar av lagkrav, tekniska krav eller för att åtgärda problem eller störningar. Den vid var tid gällande policyn hålls tillgänglig på www.drumster.com